บริษัท มัลติ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด

เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจงานระบบไฟฟ้าในโรงงาน เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

จากประสบการณ์ในการทำงานที่สั่งสมมากว่า 25 ปี ของผู้ก่อตั้งบริษัท จึงทำให้มีผลงานในการประกอบธุรกิจ และการดำเนินงานด้านไฟฟ้า รวมถึงงานด้านวิศวกรรมอื่นๆ หลากหลายด้าน เช่น ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า , งานบำรุงรักษาตู้ไฟฟ้า MDB , งานระบบท่อน้ำ PPR , งานระบบเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

ทางบริษัทฯ ยินดีและเต็มใจให้บริการทุกท่าน

ทำไมต้องเลือก มัลติ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์

คุณภาพงานเป็นเลิศ
  • การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนดทั้งมาตรฐานทางวิศวกรรมและความปลอดภัย
  • การประกอบธุรกิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ
  • ความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ
  • การรักษาความลับของลูกค้า
  • ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO14001:2015

คุณภาพงานเป็นเลิศ

บริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วนให้ลูกค้าทราบอย่างเพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกเรา

ประหยัดค่าใช้จ่าย ราคาสมเหตุสมผล

รายละเอียดงานชัดเจน

ไม่ทิ้งงาน

บริษัทผ่านการอบรมเฉพาะด้าน

บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรู้ความเข้าใจ และมีความชำนาญ และตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นของทีมงาน จึงจัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยจากองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานราชการ และเอกชน ได้แก่

อบรมรับรองการเป็นผู้นำในงานด้านความปลอดภัย สำหรับงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับหัวหน้างาน

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ความปฏิบัติงานบนที่สูง ทั้ง
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ควบคุมงาน

การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยของ
การเชื่อม-ตัดโลหะ ด้วยแก๊ส

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับไฟฟ้าแรงดันต่ำ

อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยใน
การทำงานในที่อับอากาศ