ISO 14001:2015

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท มัลติ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การจัดหา ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงทดสอบ ระบบไฟฟ้า ระบบโครงสร้าง ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องจักรกล ระบบสื่อสาร และเครื่องมือวัด
โดยมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน และส่วนรวม ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ จะดำเนินการรักษา ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1

ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด

2

ดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเต็มความสามารถ อันได้แก่ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้สารเคมี การจัดการวัสดุและของเสีย ตลอดจนมลพิษที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นเสมอ

3

ปลูกฝัง กระตุ้น และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนตระหนัก ใส่ใจและร่วมมือในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้บริหารทุกระดับให้การส่งเสริมการอบรมพนักงานเกี่ยวกับกิจกรรมการ ปกป้องและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

4

รับฟังความคิดเห็นจากทุกๆฝ่าย เพื่อให้เกิดการรักษาและปรับปรุง สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง

การตรวจประเมิน (External Audit) ISO14001:2015